Prehrambeni proizvodi za zaposlenike i pravo na odbitak PDV-a

Porez Na Uslugu

Dobra radna atmosfera od velike je važnosti i za poslodavca i za zaposlenike. Prava atmosfera povećava učinkovitost zaposlenika. Štoviše, zaposlenici koji se osjećaju ugodno u svom poslu nisu ga spremni promijeniti. Poslodavci, uočavajući tu ovisnost, smatraju da uvjeti rada utječu na učinkovitost zaposlenika i povećavaju njihovu fluktuaciju. Ima li porezni obveznik pravo na odbitak PDV-a na izdatke za namirnice za zaposlene?

Koje je pravo na odbitak PDV-a?

Sukladno čl. 86. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, u daljnjem tekstu Zakon o PDV-u, ako se dobra i usluge koriste za obavljanje oporezivih djelatnosti, porezni obveznik iz čl. 15, ima pravo umanjiti iznos poreza koji se plaća za iznos pretporeza, sukladno članku 22. 114, čl. 119. stavak. 4, čl. 120 stavak 17. i 19. i čl. 124. Iz navedenog proizlazi da se pravo na smanjenje iznosa izlaznog poreza za iznos pretporeza daje kada su ispunjeni određeni uvjeti, odnosno odbitak vrši porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost i dobra i usluge na koje porez naplaćen, služe za obavljanje oporezivih aktivnosti, odnosno onih koje rezultiraju utvrđivanjem porezne obveze (stvaranje porezne obveze).

Gore prikazano pravilo isključuje mogućnost smanjenja iznosa dugovanog poreza za iznos pretporeza koji se odnosi na dobra i usluge koje se ne koriste za oporezive djelatnosti, odnosno u slučaju njihove uporabe za djelatnosti koje su oslobođene poreza na dobra i usluge i ne podliježe ovom porezu..

Pravo na odbitak pretporeza, kao sastavni dio sustava PDV-a, u načelu ne može biti ograničeno ni vremenski ni materijalno. To nije jedinstvena privilegija poreznog obveznika, već njegovo temeljno pravo. Mogućnost korištenja ovog prava treba osigurati odmah i na sve iznose poreza koji su naplaćeni (obračunati) na transakcije vezane uz kupnju.

Što su izravne i neizravne poslovne kupnje?

Izravne kupnje vezane uz djelatnost poreznog obveznika nastaju kada se kupljena dobra koriste, na primjer, za preprodaju ili su kupljena dobra i usluge nužne za proizvodnju dobara ili usluga koje su predmet isporuke. Stoga su u izravnoj vezi s oporezivim djelatnostima koje obavlja porezni obveznik.
Neizravni odnos između kupljenih dobara i usluga i djelatnosti poduzetnika nastaje kada su nastali troškovi vezani za cjelokupno funkcioniranje poduzeća – posredno su povezani s gospodarskom djelatnošću, a time i oporezivim prometom koji ostvaruje porezni obveznik. Međutim, da bi se moglo naznačiti da su određene nabave barem neizravno povezane s djelatnošću subjekta, mora postojati uzročno-posljedična veza između nabave dobara i usluga i formiranja prometa. Neizravnu povezanost izvršenih kupnji s djelatnošću poreznog obveznika može se smatrati kada kupnja dobara i usluga ne doprinosi izravno prometu poreznog obveznika, npr. njihovom preprodajom, ali utječući na cjelokupno funkcioniranje poduzeća u cjelini doprinosi na generiranje od strane trgovačkog subjekta. Troškovi koji neizravno utječu na obavljanje oporezivih djelatnosti najčešće uključuju troškove zastupanja i oglašavanja, troškove vezane uz sudjelovanje na konferencijama i troškove poreznog savjetovanja.

Prehrambeni proizvodi za zaposlenike i pravo na odbitak pretporeza

Da bismo ilustrirali gore navedeno, poslužit ćemo se primjerom.

Primjer 1.

Porezni obveznik koji vodi prestižnu konzultantsku tvrtku svakog ponedjeljka kupuje voće i povrće za svoje zaposlenike. Poslodavac smatra da je spomenuta kupnja od velike važnosti za poboljšanje atmosfere na poslu. Uz to, s obzirom na to da zaposlenici rade uredske poslove, svježe povrće i voće osiguravaju vitamine. Može li u takvoj situaciji porezni obveznik odbiti pretporez od računa za prehrambene proizvode za zaposlenike?

Napomenimo da je u skladu s odredbama Zakona moguć odbitak poreza na kupljena dobra i usluge koje se odnose na oporezivu djelatnost koju obavlja porezni obveznik. Što se tiče voća i povrća koje se predaje zaposlenicima tijekom radnog vremena, odnosno u situaciji kada zaposlenik sam odlučuje hoće li ih i kada uslužiti, nema argumenata u korist poreznog odbitka, jer ono nije povezano s djelatnošću poreznog obveznika. Takav argument ne može biti činjenica da se porezni obveznik svim silama trudi da radna atmosfera bude što bolja i da se zaposlenici zdravo hrane.
Valja naglasiti da potreba poslodavca da zaposlenicima osigura voće i povrće ne proizlazi iz zakonskih propisa, npr. zaštite zdravlja i sigurnosti na radu ili zakona o radu. Navedeno također nije potrebno za potrebe obavljanja poslovne djelatnosti, jer su zaposlenici dužni osigurati rad bez obzira na osvježenje koje im poslodavac nudi svojom voljom. Na djelatniku je da odabere proizvod te odredi mjesto i vrijeme konzumacije. Dakle, opskrba zaposlenicima navedenog voća i povrća nije povezana s oporezivom prodajom poreznog obveznika. Dakle, nabave predmetnih dobara nisu povezane s oporezivim djelatnostima koje se obavljaju.
Slijedom toga, budući da se troškovi otkupa voća i povrća ne odnose na promet koji podliježe porezu na dobra i usluge kao dio djelatnosti poreznog obveznika, ne postoji pravo na odbitak pretporeza koji proizlazi iz faktura u kojima se dokumentiraju troškovi ostvareni kupnjom. voća i povrća koje konzumiraju zaposlenici sukladno čl. 86 sek. 1. Zakona o PDV-u.
Već dugi niz godina navedeno potvrđuju brojna tumačenja poreznih vlasti. Trenutno i Pokrajinski upravni sud u Varšavi u presudi od 20. travnja 2018. (spis br. SA / Wa 1861/17). Uvjet za odbitak PDV-a je iskazivanje odnosa između kupljene robe i obavljene oporezive djelatnosti.